Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Möbel-Montage-Möbius Service GmbH
Naunhofer Strasse 9a
D-04683 Naunhof / OT Eicha

Tel: 034293 / 4771 0
Fax: 034293 / 4771 24
E-Mail: info@mmm-service.de

Geschäftsführer: Stefan Möbius
Sitz der Gesellschaft: Naunhof /OT Eicha

Registereintrag / Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Leipzig
Registernummer: HRB 23172

Design & Programmierung
C2mediaproduction Agentur für visuelle Kommunikation Leipzig

Informacje i uwagi prawne

Własność witryny; zgoda na Warunki Używania
Niniejsze Warunki Korzystania („Warunki”) mają zastosowanie do witryny WWW firmy MMM pod adresem www.mmm-service.de i wszystkich stron pokrewnych powiązanych z witryną www.mmm-service.de.de łączami przez MMM, jej spółki zależne i przedsiębiorstwa podporządkowane, w tym witryny MMM właściwe dla różnych krajów świata (łącznie nazywane „Witryną”). Witryna jest własnością spółki Möbel-Montage-Möbius Service GmbH. („MMM”) i jej licencjodawców. KORZYSTANIE Z WITRYNY JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZGODĄ NA NINIEJSZE WARUNKI; JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NIE, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

MMM zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy niniejsze Warunki nie uległy zmianie. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian będzie równoznaczne z przyjęciem ich do wiadomości i zaakceptowaniem. O ile Użytkownik przestrzega niniejszych Warunków, MMM udziela Użytkownikowi osobistego, niewyłącznego, niepodlegającego cesji, ograniczonego prawa do wchodzenia na Witrynę i korzystania z niej.

Treść
Wszelkie teksty, elementy graficzne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe, loga, dźwięki, muzyka, dzieła plastyczne i kod komputerowy (łącznie nazywane „Treścią”), w tym w szczególności projekt, struktura, wybór, koordynacja, sposób przekazu, „wygląd i zachowanie” oraz układ takich Treści zawartych w Witrynie stanowią własność MMM, pozostają pod kontrolą MMM lub podlegają licencji udzielonej przez lub na rzecz MMM oraz podlegają ochronie wynikającej ze zwyczajów handlowych, prawa autorskiego, prawa patentowego i znaków towarowych oraz różnych innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, żadna część Witryny ani Treści nie może być bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody MMM kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, wysyłana na serwery, ogłaszana, prezentowana publicznie, kodowana, tłumaczona, transmitowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie na inne komputery, serwery, witryny WWW lub inne nośniki publikacji bądź dystrybucji ani w ramach jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego.

Użytkownik może wykorzystywać informacje o produktach i usługach MMM (takie, jak dane techniczne, artykuły z bazy wiedzy i podobne materiały) celowo udostępnione przez MMM do pobrania z Witryny, pod warunkiem że nie usunie żadnych uwag i zastrzeżeń z żadnej kopii pobranego dokumentu, będzie wykorzystywać informacje wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych i nie skopiuje ani nie opublikuje takich informacji na żadnym komputerze podłączonym do sieci ani nie będzie ich rozpowszechniać za pośrednictwem jakichkolwiek mediów, nie będzie modyfikować takich informacji, oraz nie będzie składać dodatkowych deklaracji ani gwarancji odnoszących się do pobranych dokumentów.

Korzystanie z Witryny przez Użytkownika
Niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii — takich jak „głęboka analiza łączy” („deep-link”), technika „page-scrape”, „roboty” czy „pająki” — ani równoważnych im procesów ręcznych w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Witryny lub Treści, pozyskiwanie, kopiowanie bądź monitorowanie takich fragmentów, odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacji lub sposobu prezentacji Witryny lub dowolnej Treści, ani uzyskiwanie bądź podejmowanie prób uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji środkami innymi niż te, w które Witryna została celowo wyposażona. MMM zastrzega sobie prawo do blokowania wszelkich tego typu działań.

Niedozwolone jest uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części Witryny ani innych systemów bądź sieci podłączonych do Witryny lub do jakiegokolwiek serwera MMM bądź do usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem — poprzez techniki hakingu, wydobywania haseł lub innych bezprawnych środków.

Niedozwolone jest sondowanie, skanowanie lub testowanie słabych punktów Witryny lub jakichkolwiek sieci podłączonych do Witryny ani naruszanie zabezpieczeń bądź mechanizmów uwierzytelniania w Witrynie bądź jakichkolwiek sieciach podłączonych do Witryny. Niedozwolone jest stosowanie techniki wyszukiwania odwróconego („reverse look-up”), śledzenie lub podejmowanie prób śledzenia informacji o innych użytkownikach, osobach odwiedzających Witrynę lub innych klientach MMM, w tym użytkownikach kont MMM nienależących do Użytkownika, podejmowanie prób dostępu do źródła Witryny lub wykorzystywanie Witryny bądź usług lub informacji udostępnianych lub oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem w taki sposób, który w zamierzeniu prowadzi do ujawnienia jakichkolwiek informacji, w tym w szczególności danych i informacji osobowych innych niż własne dane użytkownika udostępniane przez Witrynę.

Użytkownik zgadza się nie podejmować działań, które będą wywierały nieracjonalnie lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Witryny bądź systemy lub sieci MMM, a także na systemy lub sieci podłączone do Witryny lub infrastruktury MMM.

Użytkownik zgadza się nie używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani procedur do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego działania Witryny lub jakichkolwiek transakcji przeprowadzanych w Witrynie bądź zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia użytkowania Witryny przez inne osoby.

Niedozwolone jest fałszowanie nagłówków lub inne manipulacje identyfikatorami mające na celu ukrycie pochodzenia wiadomości lub transmisji wysyłanej przez Użytkownika do MMM w Witrynie, za jej pośrednictwem lub w ramach usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod reprezentantów innych osób fizycznych lub prawnych.

Niedozwolone jest wykorzystanie Witryny ani Treści w celach niezgodnych z prawem lub niniejszymi Warunkami ani do oferowania jakichkolwiek działań bezprawnych lub działań naruszających prawa MMM lub innych osób.

Prywatność
Polityka MMM w zakresie ochrony prywatności ma zastosowanie do korzystania z niniejszej Witryny, a jej warunki zostają przez odwołanie włączone do Warunków. Ponadto korzystając z Witryny, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że transmisje danych w Internecie nigdy nie zapewniają całkowitej prywatności i bezpieczeństwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każda wiadomość lub informacja przesłana do Witryny może zostać odczytana lub przechwycona przez inne osoby, nawet jeśli zadeklarowane zostało szyfrowanie danej transmisji.

Łącza do innych witryn i do Witryny MMM
Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych niezależnych witryn WWW podmiotów trzecich („Witryn Połączonych”). Łącza do Witryn Połączonych są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla osób odwiedzających Witrynę. MMM nie sprawuje kontroli nad Witrynami Połączonymi i nie ponosi odpowiedzialności za treść Witryn Połączonych ani nie rekomenduje zwartych w nich treści, w tym informacji bądź materiałów. Użytkownik musi dokonać samodzielnej niezależnej oceny w odniesieniu do swoich interakcji z Witrynami Połączonymi.

Zastrzeżenia
MMM NIE DEKLARUJE, ŻE WITRYNA LUB JAKIEKOLWIEK TREŚCI, USŁUGI LUB FUNKCJE WITRYNY BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZBŁĘDNIE I NIEPRZERWANIE, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK DEFEKTY BĘDĄ ELIMINOWANE, ANI TEŻ ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOPROWADZI DO UZYSKANIA OKREŚLONYCH REZULTATÓW. WITRYNA I JEJ TREŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS-IS”), I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI („AS-AVAILABLE”). WSZELKIE INFORMACJE ZAMIESZCZONE W WITRYNIE MOGĄ ULEC ZMIANOM BEZ POWIADOMIENIA. MMM NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE PLIKI LUB INNE DANE POBRANE Z WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, NIEPOŻĄDANYCH DANYCH LUB ELEMENTÓW SZKODLIWYCH. MMM WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. MMM WYKLUCZA WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY, ZANIECHANIA I ZACHOWANIE OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY I/LUB WSZELKICH USŁUG MMM. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY I WITRYN POŁĄCZONYCH. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI NIEZADOWOLONEMU Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB TAKIEJ TREŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE REKOMPENSAT JEST CZĘŚCIĄ POROZUMIENIA ZAWIERANEGO MIĘDZY MMM A UŻYTKOWNIKIEM.

Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie do wszelkich szkód, roszczeń i obrażeń ciała wynikłych z niedziałania, błędu, pominięcia, przerwy, usunięcia, defektu, opóźnienia działania lub transmisji, działania wirusa komputerowego, awarii linii komunikacyjnej, kradzieży lub zniszczenia, nieautoryzowanego użycia, zmiany lub dostępu, wywiedzionych na gruncie odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub innej koncepcji prawnej.

MMM zastrzega sobie prawo do podejmowania następujących czynności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia: modyfikowania, zawieszania lub zakończenia działania Witryny lub dowolnej jej części z dowolnej przyczyny bądź; modyfikowania lub zmieniania Witryny lub dowolnej jej części, a także obowiązujących w niej zasad i warunków; przerywania działania Witryny lub dowolnej jej części w związku z rutynowymi i nierutynowymi czynnościami konserwacyjnymi, poprawianiem błędów lub innymi zmianami.

Ograniczenie odpowiedzialności
Z wyjątkiem przypadków, w których takie wykluczenie odpowiedzialności jest zabronione z mocy prawa, MMM nie będzie ponosić przed Użytkownikiem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, moralne, uboczne lub będące skutkiem nałożonych kar, w tym w szczególności za utratę zysków, nawet jeśli spółka MMM została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zabezpieczenie prawne
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić spółkę MMM, członków jej zarządu, dyrektorów, udziałowców, poprzedników prawnych, następców prawnych, pracowników, agentów oraz jej spółki podporządkowane i przedsiębiorstwa zależne przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odpowiedzialnością, żądaniami lub wydatkami (włączając w to koszty adwokatów) kierowanymi przeciwko MMM lub ponoszonymi przez MMM na rzecz podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny lub z powodu takiego korzystania.

Naruszenia niniejszych Warunków
MMM może ujawnić wszelkie posiadane informacje o Użytkowniku (w szczególności tożsamość Użytkownika), jeśli stwierdzi, że ujawnienie to jest konieczne w związku ze śledztwem lub skargą dotyczącą korzystania przez Użytkownika z Witryny, a także w celu zidentyfikowania, nawiązania kontaktu lub podjęcia środków prawnych przeciwko osobie, co do której istnieje podejrzenie, że (zamierzenie bądź niezamierzenie) wyrządza szkody prawne lub majątkowe MMM lub osobom odwiedzającym Witrynę lub użytkownikom Witryny, w tym klientom MMM, lub że zakłóca działalność MMM. MMM zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, jakie uzna za stosowne, by spełnić wymogi wynikające z obowiązującego prawa, rozporządzeń bądź zarządzeń wymiaru sprawiedliwości lub organów administracyjnych. MMM może także ujawniać informacje o Użytkowniku, gdy stwierdzi, że obowiązujące prawo wymaga takiego ujawnienia lub na nie zezwala, w szczególności w ramach wymiany informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami na potrzeby zwalczania oszustw.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na fakt, że MMM może przechowywać wszelkie dane i informacje przesłane przez Użytkownika do MMM za pośrednictwem Witryny lub usług oferowanych w Witrynie bądź za jej pośrednictwem, i że może w razie potrzeby ujawniać takie dane, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeśli MMM uzna, że takie przechowywanie lub ujawnianie jest w racjonalnym zakresie niezbędne, aby przestrzegać procedur postępowania prowadzonego przez wymiar sprawiedliwości, wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków, odpowiadać na roszczenia o naruszenie praw osób trzecich przez takie dane lub chronić prawa, majątek i bezpieczeństwo fizyczne spółki MMM, jej pracowników, użytkowników Witryny lub osób odwiedzających Witrynę oraz ludności.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że MMM może jednostronnie i bez uprzedzenia przerwać dostęp Użytkownika do Witryny i/lub w przyszłości blokować jego dostęp do Witryny, jeśli MMM stwierdzi, że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub inne umowy lub wytyczne związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny. Ponadto użytkownik uznaje fakt, że każde naruszenie niniejszych Warunków przez Użytkownika będzie stanowić bezprawną i nieuczciwą praktykę biznesową i wyrządzi spółce MMM nienaprawialne szkody, za które przysługiwać może odszkodowanie pieniężne, a ponadto Użytkownik zgadza się na dochodzenie przez MMM wszelkich rekompensat umownych bądź określonych na zasadzie słuszności, jakie MMM uzna za konieczne lub stosowne w danych okolicznościach. Takie rekompensaty nie wykluczają innych rekompensat przysługujących MMM z mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Użytkownik zgadza się na to, że MMM może jednostronnie i bez uprzedzenia przerwać dostęp Użytkownika do Witryny, działając z określonej przyczyny, w tym (lecz niewyłącznie) na żądanie organów ścigania lub administracji rządowej, na żądanie samego Użytkownika (usunięcie własnego konta zainicjowane przez Użytkownika), z powodu zamknięcia lub istotnej modyfikacji Witryny lub usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, z powodu nieoczekiwanych trudności lub problemów technicznych.

Jeśli MMM faktycznie podejmie przeciwko Użytkownikowi działania prawne w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków, MMM będzie mieć prawo do obciążenia Użytkownika wszelkimi uzasadnionymi kosztami adwokackimi takich działań, niezależnie do wszelkich innych rekompensat przyznanych MMM, a Użytkownik zgadza się ponieść te koszty. Użytkownik uznaje, że MMM nie będzie ponosić wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za przerwanie dostępu Użytkownika do Witryny w wyniku naruszenia niniejszych Warunków.

Prawo właściwe; rozstrzyganie sporów
Użytkownik zgadza się na to, aby we wszystkich sprawach związanych z dostępem Użytkownika do Witryny, w szczególności przy rozstrzyganiu wszelkich sporów, prawem właściwym było prawo Stanów Zjednoczonych i prawo Stanu Kalifornia, bez zastosowania przepisów o kolizji praw. Użytkownik poddaje się jurysdykcji i właściwości miejscowej sądów stanowych i federalnych w okręgu Santa Clara (Kalifornia) i zrzeka się prawa do kwestionowania takiej jurysdykcji lub właściwości. Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszych Warunków muszą być wnoszone przed upływem jednego roku od wystąpienia podstawy do roszczenia. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje odrzucenie takiego roszczenia lub podstawy. Nie dopuszcza się rekompensat za szkody inne niż wydatki poniesione bezpośrednio przez Użytkownika, z tym że strona wygrywająca będzie uprawniona do zwrotu kosztów i opłat adwokackich. W wypadku zaistnienia rozbieżności zdań lub sporu między MMM a Użytkownikiem w wyniku korzystania przez Użytkownika z Witryny lub w związku z takim korzystaniem, strony niezwłocznie i w dobrej wierze podejmą próbę rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeśli rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe w racjonalnym czasie (nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni), wówczas każda ze stron może przekazać taką rozbieżność lub spór do mediacji. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporu w drodze mediacji, strony mogą dochodzić dowolnych uprawnień i rekompensat przysługujących im z mocy prawa.

Oferty niedozwolone są nieważne
MMM administruje i obsługuje Witrynę www.MMM.com z placówki w Cupertino, Kalifornia, USA; inne witryny MMM mogą być administrowane i obsługiwane z różnych miejsc poza terenem Stanów Zjednoczonych. Mimo że Witryna jest dostępna z całego świata, nie wszystkie funkcje, produkty i usługi omawiane, wzmiankowane, udostępniane lub oferowane za pośrednictwem Witryny lub w Witrynie są dostępne dla wszystkich osób we wszystkich lokalizacjach geograficznych bądź odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi. MMM zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia dostępności lub funkcjonalności wszelkich funkcji, produktów lub usług dla dowolnych osób i w dowolnych obszarach geograficznych. Wszelkie oferty dotyczące funkcji, produktów lub usług składane za pośrednictwem Witryny są nieważne w jurysdykcjach, w których są niedozwolone z mocy prawa. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robi to z własnej inicjatywy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązującego prawa miejscowego.

Pozostałe postanowienia
Niedozwolone jest używanie ani eksportowanie bądź reeksportowanie jakichkolwiek Treści, kopii lub adaptacji Treści bądź produktów lub usług oferowanych w Witrynie, jeśli byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem lub przepisami, a w szczególności przepisami eksportowymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie przez właściwy sąd lub inny trybunał uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie takie zostanie ograniczone lub usunięte w minimalnym niezbędnym zakresie i zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla intencje autorów niniejszych Warunków, tak aby Warunki te obowiązywały w pełnym zakresie. Niniejsze Warunki stanową całość umowy między Użytkownikiem a MMM dotyczącej korzystania z Witryny przez Użytkownika, a ewentualne inne uzgodnienia bądź porozumienia pisemne lub ustne zawarte między Użytkownikiem a MMM co do takiego korzystania zostają niniejszym zastąpione i unieważnione. MMM nie będzie akceptować propozycji umów będących alternatywą dla niniejszych Warunków, a wszelkie takie propozycje zostają niniejszym jednoznacznie odrzucone. Nieegzekwowanie przez MMM ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków nie powinno być interpretowane jako uchylenie przez MMM jakichkolwiek postanowień Warunków lub zrzeczenie się prawa do ich egzekwowania, a żadne działania podjęte pomiędzy MMM a Użytkownikiem lub jakimkolwiek podmiotem trzecim nie będą stanowić modyfikacji niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie powinny być interpretowane jako udzielenie praw lub uprawnień do rekompensaty jakimkolwiek podmiotom trzecim.

MMM zapewnia dostęp do danych dotyczących działalności MMM w różnych krajach, dlatego może zawierać wzmianki i odsyłacze dotyczące produktów, programów i usług MMM, które nie są dostępne w kraju Użytkownika. Obecność takich wzmianek i odsyłaczy nie oznacza, że MMM zamierza udostępnić odpowiednie produkty, programy i usługi w kraju Użytkownika.

Opinie i informacje
Wszelkie opinie pozostawiane przez Użytkownika w tej witrynie są uznawane za niepoufne. MMM ma prawo do nieograniczonego wykorzystania przekazanych w ten sposób informacji.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie WWW mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Copyright ©
Möbel-Montage-Möbius Service GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone.
Möbel-Montage-Möbius Service GmbH, Naunhofer Straße 9a, DE-04683 Naunhof OT Eicha, Deutschland

Dokument zaktualizowany przez zespół MMM ds. prawnych w dniu 01.12.2015

Obrazek kredyty
Möbel-Montage-Möbius Service GmbH 
Zdjęcie Archiwum: www.fotolia.de
53318819, 53318819, 53767446, 66128582, 44410193, 47819444, 82366628, 46645626